Home          Wat doen wij          Referenties          Certificaten          Contact      
       
    Directievoering    
         
         
   

Directievoering zakelijk/particulier

Het vertegenwoordigen van de opdrachtgever in alle zaken de uitvoering betreffende voorzover het tussen de opdrachtgever en de aannemer gesloten uitvoeringscontract daartegen niet verzet en partijen niet anders zijn overeengekomen.

De directievoerder heeft als taken:
Het vertegenwoordigen van de opdrachtgever in alle zaken die de uitvoering van
het werk betreffen, tenzij anders is overeengekomen in het uitvoeringscontract;
Het behartigen van de belangen van de opdrachtgever; Het bewaken van de
kwaliteit van de uitvoering;
Het leiden van de bouwvergaderingen waarbij de notulen onder
verantwoordelijkheid van de directievoerder, door de toezichthouder worden
vervaardigd;
Het geven van leiding aan bouwkundig-, werktuigbouwkundig- en
installatietechnisch toezichthouder;
Het erop toezien dat het werk binnen de gestelde tijd wordt gerealiseerd aan
de hand van de door de aannemer opgestelde en door de opdrachtgever
goedgekeurde planning en werkschema’s;
Het voeren van overleg met de opdrachtgever ten aanzien van normaal
gebruikelijke onderwerpen;
Het voeren van overleg met de architect zodat deze volledig op de hoogte is
van de vorderingen en de te nemen beslissingen;
Het beoordelen van en adviseren over aanbiedingen voor meer- en
minderwerk, stelposten en verrekenbare hoeveelheden;
Het controleren van de door diverse partijen toegeleverde tekeningen en ander
stukken; een en ander onder uitdrukkelijk voorbehoud van de
verantwoordelijkheid van de samen stellers daarvan;
Het controleren en adviseren te aanzien van de bouwtermijnen en
-eindafrekening; Het toezien op tijdige levering en controle van revisiebescheiden,
garantiebewijzen,installatie-instructies,onderhoudscontracten en dergelijke;
Het voeren en/of controleren van de benodigde correspondentie behorende
bij de directievoering;

Naast de bovengenoemde taken gelden de volgende uitgangspunten:

Directievoerder is betreffende het werk verantwoording verschuldigd
aan opdrachtgever of diens vertegenwoordiger;
Aannemer verzorgt de coördinatie van de uitvoerende bedrijven;
Toezichthouder notuleert de bouwvergaderingen, werkt deze uit en
distribueert de bouwverslagen;
Aannemer leid en notuleert werkbesprekingen;
Toezichthouder verzorgd dagelijks toezicht;
Aannemer houdt een dagboek bij welke wordt geaccordeerd
door de toezichthouder;
Directievoerder verzorgt in overleg met toezichthouder en opdrachtgever
de oplevering;
Directievoerder behandelt namens de opdrachtgever, eventuele klachten
tijdens de onderhoudsperiode;

Verantwoordelijkheden
De directievoerder is verantwoordelijk voor een correcte uitvoering van zijn taken. Hij ziet erop toe dat het gewenste kwaliteitsniveau van het bouwwerk wordt gehaald, dat de opdrachtgever goed wordt geïnformeerd en dat er een goede bouwadministratie wordt gevoerd. De directievoerder is verantwoording verschuldigd aan de opdrachtgever, tenzij anders wordt overeengekomen.

Bevoegdheden
De directievoerder treedt namens de opdrachtgever op als aanspreekpunt voor de aannemer. Hij heeft de algemene leiding over het bouwproject. Hij stelt de opdrachtgever op de hoogte van de stand van het werk en legt financiële beslissingen ter beoordeling aan de opdrachtgever voor.

 
   
           
   
           
De diensten van LCB Advies:strong>
           
Directievoering Toezicht Inspecties Keuringen Politiekeurmerk Veilig Wonen Onderhoud
           
Directievoering Toezicht Inspecties Keuringen Politiekeurmerk Veilig Wonen Onderhoud
           
   
     
  UW PROJECT IS ONZE ZORG. ONAFHANKELIJK EN DESKUNDIG  
     
  (C) Copyright: LCB Advies - Alle rechten voorbehouden - Webdesign: Devaca - Creative support