Home          Wat doen wij          Referenties          Certificaten          Contact      
       
    Inspecties    
         
         
   

Inspecties

De inspecteur behartigt de belangen van de opdrachtgever op het werk. Hij heeft als enige wekelijks contact met de uitvoering. Hij is bevoegd handelend op te treden binnen het kader van bestek en bestekstekeningen zonder dat hij dit vooraf hoeft te verantwoorden aan de directievoerder.

Taken van de inspecteur:

Het houden van inspecties op de uitvoering van het werk;
Het op basis van contractstukken en goedgekeurde uitvoeringsstukkken
controleren van de uitvoering op het werk;
Het controleren van de levering van producten en de vereiste kwaliteitsmerken;
Het keuren van materialen op de bouwplaats of elders;
Het erop toezien dat de voor het project geldende voorschriften worden nageleefd;
Het adviseren inzaken meer- en minderwerk, stelposten en ander verrekenbare
hoeveelheden aan de bouwdirectie daaromtrent;
Het bewaken van de voorgang van het werk
Het informeren van de bouwdirectie over de voortgang van het werk, gesignaleerde
tekortkomingen en afwijkingen en de betaalbaarstelling van termijnen;
Het toezien op de tijdige leveringen en controle van revisiebescheiden,
garantiebewijzen, installatie-instructies, onderhoudscontracten en dergelijke;
Het dagboek van de aannemer controleren en voor gezien tekenen;
Het voeren van een bouwadministratie en het bijhouden van een dagboek;
De inspecteur is door zijn wijze van optreden en controleren een vraagbaak
voor de aannemer op het werk en weet een goede werksfeer te realiseren en te
onderhouden;

Naast de bovengenoemde taken gelden de volgende uitgangspunten:

Aannemer verzorgt de coördinatie van de uitvoerende bedrijven;
Aannemer leid en notuleert werkbesprekingen;
Aannemer houdt een dagboek bij welke wordt geaccordeerd door de inspecteur;
Directievoerder verzorgt in overleg met inspecteur de oplevering;

Verantwoordelijkheden
De inspecteur is verantwoordelijk voor een correcte uitvoering van zijn taken. Hij ziet erop toe dat het gewenste kwaliteitsniveau van het bouwwerk wordt gehaald, dat de directievoerder goed wordt geïnformeerd en dat er een goede bouwadministratie wordt gevoerd. De inspecteur is verantwoording verschuldigd aan de directievoerder, tenzij anders wordt overeengekomen.

Bevoegdheden
De inspecteur heeft de bevoegdheid zelfstandig op te treden richting bouwpartners om controles uit te oefenen, voorzover dit wordt toegelaten in de contractueel van toepassing verklaarde regelingen. Aangaande de uitvoering van het werk neemt de inspecteur geen beslissingen indien wordt afgeweken van de UAV, het bestek of de voorschriften, maar hij licht de bouwdirectie in omtrent de geconstateerde afwijkingen. In geval van calamiteiten handelt de inspecteur naar beste kunnen,ook al gaat dit handelen zijn bevoegdheid te buiten.

 
   
           
   
           
De diensten van LCB Advies:
           
Directievoering Toezicht Inspecties Keuringen Politiekeurmerk Veilig Wonen Onderhoud
           
Directievoering Toezicht Inspecties Keuringen Politiekeurmerk Veilig Wonen Onderhoud
           
   
     
  UW PROJECT IS ONZE ZORG. ONAFHANKELIJK EN DESKUNDIG  
     
  (C) Copyright: LCB Advies - Alle rechten voorbehouden - Webdesign: Devaca - Creative support