Home          Wat doen wij          Referenties          Certificaten          Contact      
       
    Toezicht    
         
         
   

Toezicht

Het verzorgen van alleen TOEZICHT en controlewerkzaamheden tijdens het bouwproces behoort ook tot de mogelijkheden van LCB Advies. Dit kunnen wij voor kleine en grotere projecten realiseren, in de bijlage kunt u lezen wat deel kan uitmaken van de werkzaamheden. Wij maken graag een afspraak met u om de mogelijkheden met elkaar te bespreken.

De toezichthouder behartigt de belangen van de opdrachtgever op het werk. .Hij heeft als enige dagelijks contact met de uitvoering. Hij is bevoegd handelend op te treden binnen het kader van bestek en bestekstekeningen zonder dat hij dit vooraf hoeft te verantwoorden aan de directievoerder.

De toezichthouder heeft als taken:
Het houden van toezicht op de uitvoering van het werk;
Het op basis van contractstukken en goedgekeurde uitvoeringsstukkken
controleren van de uitvoering op het werk;
Het controleren van de levering van producten en de vereiste kwaliteitsmerken;
Het keuren van materialen op de bouwplaats of elders;
Het ervoor waken dat tekeningen voor de uitvoering tijdig worden aangeleverd;
Het erop toezien dat de voor het project geldende voorschriften worden nageleefd;
Het bijhouden van meer- en minderwerk, stelposten en ander verrekenbare\
hoeveelheden en het adviseren van de bouwdirectie daaromtrent;
Het bewaken van de voorgang van het werk ;
Het voeren van overleg met de overheidsinstanties, nutsbedrijven en leveranciers;
Het informeren van de bouwdirectie over de voortgang van het werk,
gesignaleerde tekortkomingen en afwijkingen en de betaalbaarstelling van
termijnen;
Het toezien op de tijdige leveringen en controle van revisiebescheiden,
garantiebewijzen, installatie-instructies, onderhoudscontracten en dergelijke;
Het dagboek van de aannemer controleren en voor gezien tekenen;
Het voeren van een bouwadministratie en het bijhouden van een dagboek;
Het notuleren van de bouwvergaderingen onder leiding van de directievoerder,
uitwerken en distribueren van de bouwverslagen;
Het voeren en/of controleren van de benodigde correspondentie behorende
bij het houden van toezicht;
De toezichthouder is door zijn wijze van optreden en controleren een
vraagbaak voor de aannemer op het werk en weet een goede werksfeer te
realiseren en te onderhouden;

Naast de bovengenoemde taken gelden de volgende uitgangspunten:
Toezichthouder is betreffende het werk verantwoording verschuldigd aan
de directievoerder;
Aannemer verzorgt de coördinatie van de uitvoerende bedrijven;
Aannemer leid en notuleert werkbesprekingen;
Aannemer houdt een dagboek bij welke wordt geaccordeerd door de
toezichthouder;
Directievoerder verzorgt in overleg met toezichthouder en opdrachtgever
de oplevering;
Directievoerder behandelt namens de opdrachtgever, eventuele klachten
tijdens de onderhoudsperiode;

Verantwoordelijkheden
De toezichthouder is verantwoordelijk voor een correcte uitvoering van zijn taken. Hij ziet erop toe dat het gewenste kwaliteitsniveau van het bouwwerk wordt gehaald, dat de directievoerder goed wordt geïnformeerd en dat er een goede bouwadministratie wordt gevoerd. De toezichthouder is verantwoording verschuldigd aan de directievoerder, tenzij anders wordt overeengekomen.

Bevoegdheden
De toezichthouder heeft de bevoegdheid zelfstandig op te treden richting bouwpartners om controles uit te oefenen, voorzover dit wordt toegelaten in de contractueel van toepassing verklaarde regelingen. Aangaande de uitvoering van het werk neemt de toezichthouder geen beslissingen indien wordt afgeweken van de UAV, het bestek of de voorschriften, maar hij licht de bouwdirectie in omtrent de geconstateerde afwijkingen. In geval van calamiteiten handelt de toezichthouder naar beste kunnen,ook al gaat dit handelen zijn bevoegdheid te buiten.

 
   
           
   
           
De diensten van LCB Advies:
           
Directievoering Toezicht Inspecties Keuringen Politiekeurmerk Veilig Wonen Onderhoud
           
Directievoering Toezicht Inspecties Keuringen Politiekeurmerk Veilig Wonen Onderhoud
           
   
     
  UW PROJECT IS ONZE ZORG. ONAFHANKELIJK EN DESKUNDIG  
     
  (C) Copyright: LCB Advies - Alle rechten voorbehouden - Webdesign: Devaca - Creative support